Bạn có thể chuyển tín dụng trò chơi cho bạn bè của mình bằng tài khoản trong win8.casa hoặc vào tài khoản thứ hai của bạn.

Truy cập Chuyển tín dụng và chọn hình thức chuyển thành "chuyển người chơi" và nhập bạn bè của bạn địa chỉ email trong "email người dùng", vui lòng đảm bảo rằng người dùng đã được đăng ký trong hệ thống, nếu không quá trình chuyển sẽ không thành công.