Đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn Chuyển khoản , chọn chuyển từ trò chơi này sang trò chơi khác, nhập vào trò chơi điểm bạn muốn chuyển, nhanh chóng và dễ dàng.