Bạn thực sự khuyên bạn nên bảo mật ID của mình bằng 2FA (xác thực hai yếu tố) , chúng tôi cung cấp mã email và xác thực ứng dụng chẳng hạn như trình xác thực google, sử dụng Mật khẩu một lần dựa trên thời gian (OTP) tương thích với Google Authenticator, Authy, 1Password, YubiKey Authenticator và các ứng dụng tương thích.