Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tiểu sử , cập nhật mật khẩu của bạn.